Featured Sponsor:
Coming events for balloon artists

Guinness World Record Balloon Sculpture

Photos from Day 2

DanielleSean.jpg Dutchshirt.jpg HansLarryDanielleSean.jpg Jan.jpg LarryDanielleSean.jpg LarryHans.jpg LarryRoyal.jpg Royal.jpg SylvainBidou.jpg SylvieBidou.jpg overhead-endDay2.JPG overhead2.JPG overhead3.JPG overhead4.JPG overheadMorning.jpg overheadMorning2.jpg
Jump to Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Final | Final2

Return to Guinness Record Balloon Sculpture home